Tu podaj tekst alternatywny


KOCHANI UCZNIOWIE I DRODZY RODZICE
Serdecznie życzymy, aby nadchodzące wakacje
były radosne, ciekawe, słoneczne,
a przede wszystkim bezpieczne.
By sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.
Życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego
i efektywnego wypoczynku oraz niezapomnianych wrażeń.
Byśmy wszyscy mogli nabrać sił, zapału do pracy i nauki
w nowym roku szkolnym.
Do zobaczenia we wrześniu!!!


Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP w Krawcach

Tu podaj tekst alternatywny


"BEZPIECZNE WAKACJE 2019"

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, do której dołaczyła nasza szkoła, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Tu podaj tekst alternatywny


Kliknij, aby powiększyć

Tu podaj tekst alternatywny


Szkoła Podstawowa w Krawcach realizuje program dotyczący bezpieczeństwa w szkole, zawarty w ośmiu podstawowych obszarach.

I. Dbamy o bezpieczeństwo

Dbanie o bezpieczeństwo to stworzenie optymalnego systemu opieki zarówno w szkole jaki i poza nią. Tj; bezpiecznej drogi do szkoły, bezpiecznego ynku, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Działania związane z zapewnieniem bezpiecznej drogi do oraz ze szkoły to przede wszystkim działania, dzięki którym uczniowie otrzymują wiedzę o zasadach ruchu drogowego prawidłowym zachowaniu w środkach komunikacji miejskiej oraz szybkim reagowaniu w sytuacji zagrożenia życia. Działania związane z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz wakacji polegają głównie na dostarczeniu informacji dotyczących w jaki sposób należy zadbać o bezpieczną podróż dziecka oraz jego pobyt na koloniach. Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy to zapewnienie bezpieczeństwa dla całego środowiska szkolnego. Systematyczna ewidencja i analiza zaistniałych zdarzeń oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń poprzez planowe działania przynosi wymierne efekty w postaci m.in. zmniejszonej liczby wypadków. Pierwsza pomoc to jak najszybsze wykonanie czynności, które są niezbędne i możliwe w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie podstawowych czynności życiowych, zapewnienie pomocy lekarskiej, niedopuszczenie do powikłań i złagodzenie bólu. Dlatego też, wiedza o metodach udzielania pierwszej pomocy i sposobach zachowania się w sytuacji wypadku jest ważna i potrzebna w każdym wieku.
Infolinia
Dla młodzieży: 116 111
Dla dorosłych: 800 100 100

II. Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych

Sytuacje nadzwyczajne to prowadzenie w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, przedstawicielami organizacji działań mających na celu zapobieganie kryzysom wynikającym z przemocy w rodzinie wobec dzieci, problemów okresu dorastania, a także sytuacji kryzysowych powstałych w wyniku wypadków losowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń terrorystycznych. Procedury „Niebieskiej Karty”, wdrażanej w sytuacji przemocy w rodzinie oraz dokument pt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

III. Dbamy o dobry klimat szkoły

Dbanie o klimat szkoły to przede wszystkim poprawa relacji interpersonalnych i ogólnej kultury szkoły wzmocnienie roli środowisk lokalnych Obszar ten jest jednym z najważniejszych elementów określających poczucie bezpieczeństwa uczniów. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej, z uwzględnieniem cyberprzemocy oraz wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to prowadzenie systemowych i długofalowych działań, które mają zapobiec zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Jednym z oczekiwanych skutków podejmowanych działań jest budowanie powszechnej świadomości wpływu klimatu społecznego szkoły na postawy i zachowania uczniów, na ich sukcesy edukacyjne. W szkole wspierającej, nauczyciele doskonalą umiejętności wychowawcze swoje i rodziców , kształtują umiejętności społeczne uczniów oraz świadomość roli akceptacji i tolerancji, włączają edukację prawną w proces dydaktyczny.

IV. Przeciwdziałamy uzależnieniom

Przeciwdziałanie uzależnieniom to podejmowanie różnorodnych działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, zorganizowane wokół problematyki uzależnień, poszerzającej katalog środków pobudzających i inicjujących aktywność uczniów, w tym aktywność włączającą szerokie środowiska (uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawicieli samorządów, przedstawiciele służb sanitarnych, medycznych, policji), działania związane z profilaktyką rówieśniczą: uczniowie uczniom.

V. Promujemy bezpieczeństwo w sieci

Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci jest bardzo istotne. W ostatniej dekadzie znacząco wzrósł dostęp dzieci i młodzieży do Internetu. Niemal wszyscy młodzi ludzie korzystają z tego medium. Tym ważniejsza staje sie? kwestia zapewnienia im bezpieczeństwa oraz nauczenia ich jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

VI. Promujemy zdrowy styl życia

Promowanie zdrowego stylu życia to zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. To przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz upowszechnianie informacji o zdrowym żywieniu.

VII. Chronimy środowisko

Edukacja dotycząca ochrony środowiska to zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat dbania o środowisko naturalne, najbliższe otoczenie, czyste powietrze i zdrowie. Problem zanieczyszczenia powietrza narasta, dlatego ważna jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, aby zainspirować ich do działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza.

VIII. Program wychowawczo -profilaktyczny szkoły

Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy prawo oświatowe, szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny.

"Akty prawne"

"Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole"

"Zagrozenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowego uczniow"

Tu podaj tekst alternatywnyPublikacja sprawozdania finansowego - Bilansu za 2018 r.


Zgodnie z § 34 Ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; sporządzono sprawozdanie finansowe - Bilans na dzień 31.12.2018 r. Wraz z załącznikami został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grębów.
Link do publikacji poniżej


http://www.grebow.un.pl/bip/atach/2/194/10569/SKMBT_C22019050812090.pdf
Tu podaj tekst alternatywny


AKCJA EKOLOGICZNAZ przyjemnością oświadczamy, że akcja dotycząca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa biurowego, wszystko co jest na prąd lub na baterię ), została zakończona wielkim sukcesem dla naszej szkoły.
Cieszymy się, że wspólnie przyczyniliśmy się do poprawy jakości środwiska, a dzieki tego typu przedsięwzięciom szkoła zyskała ciekawe nagrody. Wspólnie udało nam się uzbierać aż - 1405 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i otrzymaliśmy bon w wysokości 281 zł do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego. Dziękujemy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom za ogromne zaangażowanie się w tę akcję.
Dziękujemy i cieszymy się bardzo, ponieważ zbiórka ta, nie tylko przyniosła zysk w postaci bonu dla szkoły, ale jest wyrazem dużej świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu Ziemi elektro-odpadami.Tu podaj tekst alternatywny

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY


PROGRAMISTA Z KLASĄ

W listopadzie 2018r. nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Programista z Klasą”. Programem zostali objęci uczniowie klas I-III oraz nauczyciele. Od marca do grudnia 2019r. w szkole pod okiem trenera i nauczycieli zostanie zrealizowanych 30 zajęć z zakresu programowania. Celem zajęć jest zapoznanie ze środowiskiem Scratch oraz zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie programowania.

 • W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt informatyczny – 3 laptopy, materiały edukacyjne oraz gry planszowe.

Projekt Programista z Klasą jest projektem realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w okresie od 28.07.2017 26.01.2020. Projekt WSIiZ został oceniony najlepiej wśród wszystkich złożonych propozycji z całej Polski, w ramach unijnego konkursu. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie programowania w grupie docelowej obejmującej:

 • nauczycieli edukacji publicznej,
 • uczniów klas I-III
 • osoby dorosłe
Planowane działania w projekcie to:
 • 16 – godzinne szkolenia dla nauczycieli,
 • 30 – godzinne zajęcia lekcyjne dla uczniów.
 • szkolenie w formule blended-learning dla przedstawicieli bibliotek i domów kultury,
Główne korzyści dla uczestników projektu
 • ponad 10 tyś., godzin wsparcia trenerów dla nauczycieli (trener, animator, trener nauczyciel, prelegent – webinarium),
 • doradztwo przez cały okres zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (22 miesiące)
 • dostęp do platformy edukacyjnej,
 • sprzęt informatyczny przekazany nauczycielom i do szkół w ramach projektu,
 • bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli i osób dorosłych biorących udział w szkoleniu,
 • gry planszowe przekazane do szkół w ramach projektu


Tu podaj tekst alternatywny


1 GROSZ TO NIEWIELE ALE GÓRA GROSZA MOŻE WIELE ZMIENIĆ!!!!!!!
PODSUMOWANIE XIX Edycji 26.11.2018 – 02.01.2019

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję „GÓRA GROSZA” organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie domów dla dzieci, wsparcie rodzinnych domów dziecka i pogotowia rodzinnego. Była to już XIX edycja akcji. Nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli, wszystkie klasy łącznie z przedszkolakami aktywnie włączyły się w tę jakże szlachetną akcję. Każdy przyniósł tyle, ile mógł - w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele. Coroczna Akcja Góra Grosza pozwala uświadomić dzieciom i młodzieży, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Łącząc wspólnie siły stanęliśmy na wysokości zadania, pokazaliśmy, że ta pomoc jest realna i możliwa nawet w tak niewielkiej szkole jak nasza . Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się nam zebrać w sumie 22,45 kg monet, co daje kwotę 359,60 zł. Opiekunem akcji była Pani Ula Góraj – Nurzyńska.Rozliczenie:
1 gr x 4789 szt. = 47,89 zł
2 gr x 2108 szt. = 42,16 zł
5 gr x 1935 szt. = 96,75 zł
10 gr x 696 szt. = 69,60 zł
20 gr x 446 szt. = 89,20 zł
50 gr x 28 szt. = 14,00 zł
RAZEM: 359,60 zł


Drodzy uczniowie!!!

Wykonaliście naprawdę wartą pochwały rzecz, dziękuję za Wasze zaangażowanie podczas liczenia tej naprawdę sporej Góry Grosza. Z dużym zapałem skrupulatnie przeliczaliście każdy grosik ciesząc się z kwoty, którą wspólnie uzyskaliśmy. Zgodnie, z uśmiechem na twarzy współpracowaliście w szlachetnym celu mając poczucie, że pomagacie swoim koleżankom i kolegom z Domów Dziecka. Kochani pamiętajcie, że pomaganie innym, słabszym, pokrzywdzonym przez los, potrzebującym bez oczekiwania na własne korzyści sprawia, że każdy z nas czuje się lepszy, bardziej wartościowy. Bezinteresowna pomoc okazywana drugiej osobie to najlepsza nauka.!!

Bardzo serdecznie Wam dziękuję. !!!!!

Urszula Góraj-Nurzyńska
GALERIA

Tu podaj tekst alternatywny

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY
Tu podaj tekst alternatywny


PROJEKT
Tu podaj tekst alternatywny


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka została uczestnikiem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową w kwocie 3100 złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2019 r.

W roku 2018 otrzymaliśmy dotację celową, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych. Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było sporządzenie harmonogramu działań, przydzielenie odpowiedzialnych osób oraz podanie terminów wykonania poszczególnych zadań. Harmonogram ten został włączony do Planu Pracy Szkoły. W związku z realizacją programu już w maju, w naszej szkole, powstała wstępna lista książek, które młodzież chciała czytać. Była ona systematycznie uzupełniana. Dodatkowo, pomocą służyli nauczyciele poloniści, którzy stworzyli listę lektur. Także, propozycje książek do zakupu, zostały skonsultowane z bibliotekarzami Pedagogicznej Biblioteki w Tarnobrzegu, gdzie mogliśmy porównać nasze propozycje z tymi najbardziej poczytnymi w odpowiednim przedziale wiekowym. Listy proponowanych, do zakupu, tytułów pozytywnie zostały zaopiniowane zarówno przez Samorząd Uczniowski, jak i Radę Rodziców. Stanowią o tym stosowne dokumenty. Dzięki temu dofinansowaniu, biblioteka wzbogaciła się o 218 pozycji książkowych, które w znaczący sposób poszerzyły ofertę nowości biblioteki, w tym 22% stanowiły lektury szkolne. Program zakładał realizację wielu przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Na stronie internetowej szkoły założona została zakładka: NPRCZ, gdzie ukazują się notatki z wszystkich działań podjętych w Programie. A mianowicie projekty realizowane przez uczniów w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2018/2019 to:

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole organizujemy zbiórkę makulatury. Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Priorytetem akcji zbiórki makulatury oprócz aspektu ekologicznego i pozyskiwania funduszy np. na zakup papieru ksero, jest uzyskanie przez uczniów dodatkowych punktów z zachowania. Oszczędzanie papieru, tak samo jak wody czy energii, jest najprostszym przejawem troski o środowisko. Odkładając zużytą kartkę papieru na makulaturę zamiast do kosza, każdy może przyczynić się do ochrony środowiska i pomóc innym.

Każde zebrane 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo !!!!!!!!
Makulatura powinna być w domu związana, zważona i podpisana nazwisko ucznia i klasa. Paczki powinny mieć nie więcej niż 5 kg. Każdy uczeń uczestniczący w akcji będzie miał zapisywane kilogramy uzbieranej makulatury. Przyniesioną do szkoły paczkę makulatury należy zgłosić w pokoju nauczycielskim lub nauczycielowi w celu odnotowania.

W zbieranie makulatury w naszej szkole angażują się wszyscy: nauczyciele, przedszkolaki, uczniowie oraz ich rodziny.


Akcja ta, łączy w sobie kilka bardzo ważnych aspektów:
 • poszanowanie zasobów natury,
 • podzyskiwanie surowców wtórnych,
 • aspekt społeczny.
Co zbieramy:
 • gazety, czasopisma, inny papier
 • tekturę
 • stare podręczniki, książki bez twardej oprawy
 • stare zeszyty
 • worki i opakowania papierowe
 • ulotki reklamowe i inne

Wszelkich informacji udziela Pani Urszula Góraj -Nurzyńska oraz wychowawcy klas.

Tu podaj tekst alternatywny


AKCJA „ 100 POZDROWIEŃ NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI ”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji szkół pod nazwą „ 100 pozdrowień na 100 lecie Niepodległości”. Celem akcji jest przygotowanie przez uczniów 100 pocztówek z wizerunkiem swojej miejscowości, a następnie wysłanie ich wraz z pozdrowieniami dla koleżanek i kolegów z innych szkół w całej Polsce. Pocztówki otrzymują szkoły, które przyłączyły się do akcji. Otrzymane pocztówki umieszczamy na dużej, ściennej mapie Polski. Pieczę nad akcją w naszej szkole sprawują p. Katarzyna Piskur oraz p. Maryla Wasielewska – Saja.
Dzięki przystąpieniu do tej pięknej akcji, uczniowie Szkoły Podstawowej w Krawcach mogli wykazać się kreatywnością oraz zdolnościami artystycznymi. Chcąc pokazać koleżankom i kolegom z innych szkół w Polsce swoją okolicę, zaprojektowali pocztówki samodzielnie. Kartki są zatem oryginalne i prezentują urok naszej Małej Ojczyzny.


Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Tu podaj tekst alternatywny

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.