ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU CZYTELNICZEGO
„CZYTAM, BO LUBIĘ”

W kwietniu 2017 roku w naszej szkole został przeprowadzony konkurs czytelniczy „Czytam, bo lubię”, którego głównym celem było rozbudzanie zamiłowania do czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Inicjatorkami przedsięwzięcia były panie: Natalia Kucper, Grażyna Jodłowska, Teresa Pasek. Konkurs podzielono na dwa etapy – klasowy, w którym nauczyciele wyłonili najlepszych uczniów z klas I-VI, oraz szkolny, podczas którego jury wyróżniło najpiękniej czytających uczestników.

A oto wyniki:

Klasa I
I miejsce – Krystian Dziubiński
Wyróżnienia: Jakub Barnaś, Seweryn Nowak


Klasa II
I miejsce – Marcel Kędzia
Wyróżnienia: Kacper Surma, Nikola Żak, Patryk Żak


Klasa III
I miejsce – Dawid Koryga
Wyróżnienia: Antoni Koryga, Tomasz Pelc


Klasa IV
I miejsce – Amelia Stadnik
Wyróżnienie: Patryk Szewc


Klasa V
I miejsce – Patrycja Sudoł
Wyróżnienie: Milena Saja


Klasa VI
I miejsce – Katarzyna Janeczko
Wyróżnienia: Katarzyna Drozd, Michał Barnaś.Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODYCH TWÓRCÓW
"KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI - PATRON WAŻNYCH SPRAW"

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami IV Ogólnopolskiego Konkursu Dla Młodych Twórców "Kardynał Stefan Wyszyński - patron ważnych spraw"organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. Tegoroczny temat prac był związany z osobą matki, mamy, mamusi, gdyż Matka Boska odegrała ogromną rolę w życiu naszego Patrona. Celami konkursu było:
-Zainteresowanie uczniów szkół podstawowych życiem i działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
-Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych (Kardynał Stefan Wyszyński, Maryja, matka).
-Ukazanie wartości takich jak odwaga, konsekwencja w działaniu, wytrwałość, cierpliwość i miłość.
-Kształtowanie tożsamości narodowej i uświadomienie uczniom wpływu historii na ich życie oraz ich własnego wpływu na tworzenie historii.
-Umożliwienie młodzieży artystycznego wypowiedzenia się na temat ludzi i wydarzeń, które miały znaczący wpływ na ich życie.

A oto nasi laureaci:

Konkurs literacki:
Milena Saja kl. V – II miejsce w kategorii LIST


Konkurs plastyczny:
Patrycja Sudoł – III miejsce
Katarzyna Drozd - wyróżnienie


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!Tu podaj tekst alternatywnyRegionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisłyzorganizowało konkurs plastyczny
pt. STARE DRZEWA DOMEM ZWIERZĄT.

Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła drzew, które są domem dla wielu gatunków zwierząt. Stare, dziuplaste drzewa pełnią najważniejszą rolę, zapewniając liczne dogodne miejsce do zakładania gniazd i zimowisk. Konkurs miał na celu przedstawienie drzew jako domów i schronień dla ptaków, ssaków i owadów oraz uświadomienie potrzeby zachowania i ochrony starych, dziuplastych drzew jako niezbędnego elementu ochrony przyrody. Uczennica naszej szkoły

WIKTORIA SZEWC

zdobyła WYRÓŻNIENIE w tym konkursie i wraz z rodzicami została zaproszona do Centrum Promocji w Tarnobrzegu na rozdanie nagród 9 czerwca 2017r.

GRATULUJEMY !!!
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ


I kategoria "Walentynki w moich oczach" - klasa IV i V

I miejsce
Patrycja Sudoł i Bartosz Saja

II miejsce
Milena Saja
Konrad Czerepak i Patryk Szewc
Mateusz Kędzia i Leonardo Saja

II kategoria "Moja Wielkanoc" – klasa VI

I miejsce
Karolina Sączawa
Konrad Kolano

II miejsce
Katarzyna Janeczko
Maria Konefał

III miejsce
Michał Barnaś


Wyróżnienie
Szymon Bąk
I SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Tu podaj tekst alternatywny

W dniu 13 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Konkurs skierowany był do uczniów klas IV- VI.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii oraz zachęcenia ich do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego.
Tematyka konkursu obejmowała: historię, kulturę, tradycje oraz życie codzienne mieszkańców.
Do konkursu zgłosiło się 5 uczniów.
Konkurs miał formę testu ( I – test wyboru, II – prawda/ fałsz, III – tekst z lukami, IV – odpowiedz na pytania, V- przetłumacz nazwę na język polski).
Poziom uczestników był wyrównany. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 26.

Wyniki konkursu:
I miejsce ex aequo zajęli Angelika Puzio kl. V (21 pkt.)
oraz Konrad Kolano kl. VI ( 21 pkt.)
II miejsce zajął Paweł Barnaś kl. VI ( 20 pkt.)
III miejsce zajął Michał Barnaś kl. VI ( 19 pkt.)
Wyróżnienie: Patryk Szewc kl. IV ( 18 pkt.)Serdecznie gratulujemy !!!!!!!

Organizator konkursu
Katarzyna PiskurKONKURSU EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZYCele:
 • przygotowanie przez uczniów apelu ekologicznego, wierszy, piosenek;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności zapamiętywania;
 • przygotowanie uczniów do konkursu ekologicznego kl. IV+ V , VI – zaj. przyrodnicze ;
 • uświadomienie uczniom znaczenia segregacji śmieci dla ochrony środowiska;
 • zwrócenie uwagi uczniów na rolę ochrony przyrody i zasobów leśnych w życiu człowieka;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zasoby naturalne Ziemi;
 • uświadomienie znaczenia Dnia Ziemi.

Dnia 21.04.2017r. odbył się konkurs ekologiczno-przyrodniczy z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie kl. IV i V mieli do rozwiązania test składajacy się z zadań zamkniętych, natomiast uczniowie kl. VI musieli udzielić odpowiedzi na pytania otwarte.


Wyniki z konkursu - kl. IV
I miejsce- Wiktoria Szewc, Patryk Szewc
II miejsce- Amelia Stadnik

Wyniki z konkursu - kl. V
I miejsce –Milena Saja , Andżelika Puzio
II miejsce- Patrycja Sudoł

Wyniki z konkursu - kl. VI
I miejsce –Michał Barnaś , Paweł Barnaś
II miejsce- Karolina Sączawa
III miejsce – Katarzyna Drozd


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów:
  I kategoria - klasa IV i V;
  II kategoria – klasa VI
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej
  I kategoria - walentynek- „ Walentynki w moich oczach”;
  II kategoria – Świąt Wielkanocnych – „Moja Wielkanoc”.
 3. Cele konkursu:
  - rozwijanie umiejętności posługiwania sie technologia informacyjna;
  - rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;
  - kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
  - wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
  - rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej z poszanowaniem praw autorskich;
  - promowanie talentów młodzieży;
  - motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
 4. Sposób przeprowadzenia konkursu:
  Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak równie( jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.
 5. Miejsce i termin składania prac: prace należy dostarczyć do nauczyciela organizującego konkurs . Prace przyjmowane będą: I kategoria - do dnia 13.02.2017r. wyniki ogłoszone zostaną 01.03.2017r II kategoria – do dnia 31.03.2017r. wyniki ogłoszone zostaną 11.04.2017r.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych: Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej : http://pspkrawce.pl
 7. Komisja w składzie: Anna Mularz, Maryla Wasielewska Saja, Natalia Kucper będzie najwyżej oceniała prace:
  - prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę;
  - charakteryzujące sie oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami;
  - napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
 8. Oceniana będzie również:
  - estetyka i efekt wizualny;
  - zawartość prezentacji;
  - grafika i cała szata graficzna;
  - przejrzystość;
  techniczna poprawność wykonania.
 9. Postanowienia końcowe. Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://pspkrawce.pl Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia

Organizatorzy :Anna Mularz
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
„CZYTAM, BO LUBIĘ”

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorzy konkursu: Natalia Kucper, Grażyna Jodłowska, Teresa Pasek
Cele konkursu:
 • propagowanie kultury czytelniczej;
 • podniesienie poziomu czytelnictwa;
 • kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu;
 • wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu;
 • ,

Uczestnicy konkursu:
Kategoria I - uczniowie klas I-III
Kategoria II – uczniowie klas IV-VI
Warunki uczestnictwa: Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach.

,Etap I klasowy:
 • uczeń wybiera ciekawy fragment przeczytanej dowolnej pozycji książkowej z biblioteki szkolnej i przygotowuje się do pięknego czytania;
 • uczeń czyta głośno wybrany fragment książki na forum klasy podczas edukacji polonistycznej lub lekcji języka polskiego;
 • fragment powinien być czytany przez około 2-3 minuty;
 • nauczyciel ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu;
 • najpiękniej czytające osoby z klasy biorą udział w II etapie konkursu (etap szkolny).
 • osoby do II etapu wybiera nauczyciel i zgłasza nazwiska uczniów do kolejnego etapu.

Etap II szkolny:
 • uczeń losuje i czyta nowy tekst przygotowany przez jury;
 • wystąpienia uczestników zostają ocenione przez jury II etapu konkursu.
 • ,

Termin konkursu: etap klasowy – do 31.03.2017 , etap szkolny – do 10.04.2017 r.
Ocena prac: Dyplomy i nagrody zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników. W skład jury etapu szkolnego będą mogli wejść również chętni rodzice, którzy powinni zgłosić swój udział w pracy komisji do 03.04.2017

Opracowały:
Natalia Kucper, Grażyna Jodłowska, Teresa PasekWYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,BOŻE NARODZENIE W POEZJI ”

Dnia 19.12.2016 odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego „Boże Narodzenie w poezji”. Udział w zmaganiach wzięli uczniowie klas „0” – VI. W skład jury wchodziły organizatorki wydarzenia, czyli panie: Natalia Kucper, Teresa Pasek, Grażyna Jodłowska. Celami konkursu było wzbogacanie wiedzy uczniów o chrześcijańskich tradycjach i zwyczajach Bożego Narodzenia, przybliżenie młodemu odbiorcy poezji bożonarodzeniowej i ich autorów, uwrażliwienie uczniów na piękno słowa poetyckiego, rozwijanie talentów recytatorskich oraz wykorzystanie poezji jako uniwersalnego środka porozumienia. Komisja miała przed sobą niełatwe zadanie, gdyż wystąpienia uczniów były na bardzo wysokim poziomie. Po długich i intensywnych obradach zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:

Kategoria I – klasy „0”-I


I miejsce – Natalia Dec kl. I
II miejsce – Antonina Barnaś kl. „0”
III miejsce – Damian Duda kl. „0”
Wyróżnienia: Maja Kędzia, Kuba Barnaś kl. IKategoria II – klasy II-III


I miejsce – Oktawian Kotwica kl. III
II miejsce – Nikola Żak kl. II
III miejsce – Antoni Koryga kl. III
Wyróżnienia: Patryk Żak, Kacper Surma kl. IIKategoria III – klasy IV-VI


I miejsce – Patrycja Sudoł kl. V
II miejsce – Michał Barnaś, Katarzyna Janeczko kl. VI
III miejsce – Maria Konefał kl. VI
Wyróżnienia: Klaudia Koryga kl. V, Karolina Sączawa kl. VILaureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!GALERIAZAWODY W UNIHOKEJA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW30 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyły się zawody gminne i powiatowe w unihokeja dziewcząt i chłopców, łącznie wzięło udział 60 zawodników ze szkół z Grębowa, Baranowa Sandomierskiego i gospodarze szkoła Krawce.
W wyniku rywalizacji o I miejsce w gminie nasza szkoła pokonała w meczu chłopców 2 : 0 ZSO Grębów, a dziewczynki 4 : 0 ZSO Grębów.
Po zwycięskich meczach w rozgrywkach gminnych doszło do rywalizacji ze znacznie mocniejszymi drużynami, które reprezentowały ZSiP z Baranowa Sandomierskiego.
W wyniku rywalizacji o I miejsce w powiecie tarnobrzeskim nasza szkoła przegrała w meczu chłopców 0 : 2 z ZSiP Baranów Sandomierski, dziewczynki uległy takim samym wynikiem z drużyną z Baranowa Sandomierskiego.
Drużyna naszej szkoły grała w składzie:
Dziewczynki: Kasia Drozd, Majka, Konefał, Karolina Sączawa, Angelika Puzio, Klaudia Koryga, Patrycja Sudoł, Milena Saja, Wiktoria Szewc, Oliwa Żak.
Chłopcy: Michał Barnaś, Paweł Barnaś, Konrad Kolano, Szymon Bąk, Mateusz Kędzia, Patryk Szewc, Leo Saja, Bartek Saja, Konrad Czerepak i zajęła ostatecznie II miejsce w powiecie tarnobrzeskim dziewczynki jak i chłopcy.
GRATULUJEMY MŁODYM SPORTOWCOM


GALERIA

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
,,BOŻE NARODZENIE W POEZJI ”


Regulamin konkursu

1. Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach

2. Cele konkursu:
 • wzbogacanie wiedzy uczniów o chrześcijańskich tradycjach i zwyczajach Bożego Narodzenia,
 • przybliżenie młodemu odbiorcy poezji bożonarodzeniowej i ich autorów,
 • uwrażliwienie uczniów na piękno słowa poetyckiego
 • rozwijanie talentów recytatorskich
 • wykorzystanie poezji jako uniwersalnego środka porozumienia
3. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:
  I kategoria: klasy ,,0”– III szkoły podstawowej,
  II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 • Czas trwania recytacji nie może przekraczać 5 minut,
 • Uczestnicy przygotowują do recytacji jeden dowolny utwór o treści związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
4. Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę:
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • kulturę słowa (dykcję i intonację),
 • interpretację utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny,
5. Etapy konkursu
 • I ETAP - eliminacje klasowe, które zostaną przeprowadzone do 16 grudnia 2016 r. Najlepsi uczniowie z każdej klasy przechodzą do kolejnego etapu.
 • II ETAP – szkolny finał, który odbędzie się 19 grudnia 2016 r.
 • III ETAP – prezentacja zwycięzców i wręczenie nagród - finaliści każdej kategorii wiekowej wyrecytują utwory podczas szkolnej wigilii 21 grudnia 2016 r.


  • 6. Zgłoszenia
   Do konkursu należy zgłaszać się u polonisty lub wychowawcy klasy do dnia 12.12.2016 r.

   Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!


   Organizatorzy: N. Czerepak, G. Jodłowska, T. Pasek

   Uwaga!!!
   Przykładowe wiersze można znaleźć na poniższych stronach internetowych:
   I strona- Polscy poeci i malarze na Boże Narodzenie
   II strona- Boże Narodzenie - wiersze i wierszyki
   III strona- Wiersze na Boże Narodzenie

   WYNIKI KONKURSU
   WIEDZY O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY


   Z okazji Święta Szkoły w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs został przeprowadzony, 8 listopada 2016 r. Swoich sił spróbowało 13 uczniów z klas V i VI. Uczniowie wykazali się świetną wiedzą zdobywając odpowiednią dużą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 30.


   I miejsce zdobyła Angelika Puzio – uczennica kl. V – 29 pkt.
   II miejsce zdobył Konrad Kolano – uczeń kl. VI – 28 pkt.
   III miejsce zdobyła Karolina Sączawa- uczennica kl. VI – 27 pkt.

   Dyplom wyróżnienia:
   Maria Konefał – uczennica kl. VI – 26 pkt.
   Katarzyna Drozd - uczennica kl. VI – 26 pkt.

   Dyplom za udział:
   Katarzyna Janeczko – uczennica kl. VI – 24 pkt.
   Paweł Barnaś – uczeń kl. VI – 24 pkt.
   Michał Barnaś - uczeń kl. VI – 24 pkt.
   Milena Saja – uczennica kl. V – 24 pkt.
   Bartłomiej Saja – uczeń kl. V – 24 pkt.
   Klaudia Koryga – uczennica kl. V – 22 pkt.
   Szymon Matyka – uczeń kl. VI – 19 pkt.
   Leonardo Saja – uczeń kl. V – 15 pkt.   Gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!!!


   GALERIA: Wyjazd edukacyjny

   Organizatorzy: Maryla Wasielewska Saja, Katarzyna Piskur   KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY
   „KLUCZE DO CZYSTEJ PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ”

   Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat uczniów szkół gminy Grębów, którzy biorą udział w projekcie. Konkurs obejmuje sobą dwie kategorie wiekowe. Termin składania prac upływa 10 listopada 2016r.


   REGULAMIN KONKURSU


   KONKURS WIEDZY O PRYMASIE TYSIĄCLECIA
   KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM
   PATRONIE SZKOŁY   NASZ PATRON


   Cele konkursu:
   1. Bliższe poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
   2. Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i Ojczyzny
   3. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
   Tematyka konkursu
   1. Dzieciństwo i młodość Stefana Wyszyńskiego
   2. Lata posługi kapłańskiej i biskupiej
   3. Prymas Polski.
   4. Lata pobytu w więzieniu
   5. Uroczystości pogrzebowe
   Regulamin konkursu
   1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI, pragnących bliżej poznać postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
   2. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie otrzymają wykaz niezbędnej do przeczytania lektury o Prymasie Stefanie Wyszyńskim.
   3. Konkurs odbędzie się 8 listopada 2016r. w PSP w Krawcach.
   4. Konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej( test jednokrotnego wyboru) . Każdy test będzie zawierał 30 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1punkt.
   5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów Dnia Patrona - 10 listopada 2016r.
   6. Jury oceni prace uczestników i przyzna nagrody książkowe oraz wyróżnienia.
   Wykaz literatury:
   • Z Zuzeli na stolicę Prymasów.
   • O Kardynale Stefanie Wyszyńskim.
   • Biskup Lubelski.
   • Zapiski więzienne.
   • strony internetowe: www.wyszynskiprymas.pl; www.nonpossumus.pl; i inne

   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


   MATERIAŁY NA KONKURS


   Organizatorzy:
   Katarzyna Piskur
   Natalia Czerepak
   Maryla Wasielewska-Saja   KONKURSY PRZEDMIOTOWE
   organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
   wroku szkolnym 2016/2017

   I Wstęp
   Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:
   • wspieranie uzdolnień uczniów,
   • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
   • pobudzanie twórczego myślenia,
   • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
   • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
   • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.
   II Postanowienia ogólne
   § 1.
   1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
   2. W roku szkolnym 2016/2017 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych konkursy z języka polskiego,matematyki, przyrody, historii i języka angielskiego.
   3. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
   4. W roku szkolnym 2016/2017 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu).

    1. § 2.
     1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
      1) I stopień – etap szkolny,
      2) II stopień – etap rejonowy,
      3) III stopień – etap wojewódzki.
     2. Terminy przeprowadzenia etapów szkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych :
      Języka polskiego 21 października 2016
      Matematyki 24 października 2016
      Przyrody 27 października 2016
      Historii 28 października 2016
      Języka angielskiego 25 października 2016
     3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami konkursu.
     4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.