"WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIEI Programy nauczania WDŻ

 • Program nauczania klasa IV

 • Program nauczania klasa V

 • Program nauczania klasa VI

 • Program nauczania klasa VII

 • Program nauczania klasa VIII


 • II Organizacja zajęć

 • Organizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w kl. IV – VIII
 • III Rezygnacja z zajęć


  Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania do życia w rodzinie
  1. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, chyba że rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach.
  2. Wzór rezygnacji z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie stanowi załącznik do niniejszej procedury.
  3. Rezygnacja, o której mowa w ustępie 1, powinna być złożona w danym roku szkolnym i obowiązuje nie dłużej niż do końca tego roku szkolnego.
  4. W przypadku gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją ucznia w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywania w czasie jej trwania w świetlicy lub bibliotece szkolnej oraz poinformowania o tym fakcie wychowawcy.
  5. W wypadku gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie jest pierwsza lub ostatnią lekcją ucznia w danym dniu, uczeń pozostaje pod opieką rodziców, którzy ponoszą w tym czasie odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
  6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia .
  7. W każdym roku szkolnym wychowawca klasy, w której prowadzone są zajęcia wychowania do życia w rodzinie na pierwszym spotkaniu informacyjnym z rodzicami zapoznaje ich z treścią niniejszej procedury.
  8. Dokumenty do pobrania:Oświadczenie

  Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.