REGULAMIN PRACY ZDALNEJ
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach
(dotyczy zajęć prowadzonych na Microsoft Teams
w formie on-line )

 1. Rozmowę - wideo lekcję zawsze rozpoczyna Nauczyciel, Uczniowie do niej dołączają.
 2. Przed rozpoczęciem lekcji każdy Uczeń w tzw. trybie oczekiwania na Nauczyciela ma wyłączoną kamerę oraz mikrofon.
 3. Podczas zajęć Uczeń ma wyłączoną kamerę, włącza ją na wyraźną prośbę Nauczyciela.
 4. Przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć Uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.
 5. Rozpoczynamy lekcje punktualnie.
 6. W czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:
 7. • w ciszy i skupieniu słuchamy osoby mówiącej,
  • kulturalnie zwracamy się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,
  • jesteśmy wobec siebie uprzejmi i życzliwi.
 8. W czasie dyskusji słuchamy uważnie innych i wypowiadamy się, gdy przyjdzie na nas kolej.
 9. Jeśli Uczeń chce coś powiedzieć, sygnalizuje to w sposób ustalony z Nauczycielem.
 10. Opuszczamy zajęcia tylko za zgodą Nauczyciela.
 11. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie.
 12. Pomoc osób trzecich ogranicza się do pomocy technicznej.
 13. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków.
 14. Zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania uczestnicy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).
 15. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w pomieszczeniu powinny być wyciszone.
 16. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.
 17. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
 18. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.
 19. Uczeń, który nie stosuje się do zasad może zostać wyłączony z zajęć.
 20. Stosowanie się do zasad podczas lekcji online również podlega ocenie i ma wpływ na ocenę końcową/roczną z zachowania.
 21. Podczas lekcji online obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami w Statucie SP w Krawcach .

Bożena Kobylarz
Dyrektor Szkoły
Nauczanie na odległość

"ZDALNE LEKCJE"


Zdalne lekcje

"NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ"


LEKCJE z dnia od 20.04.2010 do 24.04.2020

LEKCJE z dnia od 15.04.2010 do 17.04.2020

LEKCJE z dnia od 16.03.2010 do 08.04.2020

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.